Funkcie metodických orgánov školy

Funkcie metodických orgánov školy, školská knižnica

MO si plnia určité úlohy (funkcie), poradie týchto funkcií nevyjadruje ich dôležitosť. Len ich rovnomerným zastúpením v činnosti môže MO plniť svoje poslanie.

  1. Riadiaca a organizačná funkcia - spočíva v zúčastňovaní sa na rozhodovacej, výkonnej a kontrolnej činnosti vedenia školy, čím sa rozvíja demokratický štýl riadenia výchovno - vzdelávacieho procesu...
  2. Kontrolná a hodnotiaca funkcia - má byť zosúladená s plánom vnútroškolskej kontroly. MO majú za úlohu ovplyvňovať riešenie pedagogických problémov na základe poznatkov a skúseností svojich členov...
  3. Vzdelávacia (odborno - metodická) funkcia - spočíva v metodickom vedení, ktorým rozumieme riadenú odbornú pomoc pri sebavzdelávaní zameranom na rozvíjanie, prehlbovanie profesijného a osobnostného rastu pedagogického zamestnanca.

Vedúci metodického orgánu školy

Vedúci metodického orgánu školy so zástupcami

Už z postavenia vedúceho MO v systéme mikroriadenia školy je zrejmé, že riadi určitú skupinu zamestnancov (kolegov), ktorá pod jeho vedením dosahuje plánované ciele. Práve tento aspekt činnosti vedúceho MO kladie na túto funkciu a zamestnanca, ktorý ju zastáva, určité špecifické požiadavky. Sú odlišné od požiadaviek na riadiace schopnosti riaditeľa, jeho zástupcov. Vedúci MO predstavuje popri riaditeľovi najaktívnejší a najodbornejší článok pedagogického riadenia školy.

Koncepcia metodickej činnosti

Koncepcia metodickej činnosti Bratislavský samosprávny kraj, vydania kníh

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je územne tvorený hlavným mestom Bratislava a okresmi Pezinok, Malacky a Senec. Metodickú činnosť vo verejných knižniciach jednotlivých krajov Slovenska podľa územnosprávneho členenia vyšších územných celkov z r. 2001 vykonávajú regionálne knižnice. Každý kraj poverí jednu regionálnu knižnicu funkciou krajskej knižnice. V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) plnia funkciu krajskej knižnice dve knižnice...